Verfahren


Offene Verfahren
Akte Fallgruppe Abteilung Eingang Status


Erledigte Verfahren
Akte Fallgruppe Eingang Erledigt mit
Abteilung Erledigung
1A.1/2019-H Anfechtung Piratenversammlung 9.9.2019 Verfahrenseinstellung
I. Abteilung 23.9.2019
1A.1/2018 Antragsrecht 7.5.2018 Rückzug
I. Abteilung 4.11.2018
1E.1/2017 Ordnungsmassnahmen 10.9.2017 Urteil
I. Abteilung 18.7.2018
1E.1/2016 Ordnungsmassnahmen 20.8.2016 Einstellungsbeschluss
I. Abteilung 28.6.2017
SR.3.2 Stimmrecht 30.9.2014 Einstellungsbeschluss
I. Abteilung 28.6.2017
AE.2.2 Amtsenthebung 11.7.2013 Publikationsantrag
I. Abteilung 7.1.2015
PM.3.1 Provisorische Massnahme, Persönlichkeitsverletzung, Datenschutzverletzung, Eigentumsstörung 6.2.2014 Rückzug
I. Abteilung 12.2.2014
AE.2.3 Amtsenthebung 20.7.2013 Rückzug
I. Abteilung 22.11.2013
PV.2.4 Persönlichkeitsverletzung 11.9.2013 Rückzug
I. Abteilung 20.9.2013
SR.2.1 Stimmrecht 10.1.2013 Rückzug
I. Abteilung 17.1.2013
SR.1.1 Stimmrecht 10.4.2012 Urteil
I. Abteilung 20.9.2012