Verfahren


Offene Verfahren
Akte Fallgruppe Abteilung Eingang Status
1A.1/2018 Antragsrecht I. Abteilung 7.5.2018 Zurückgezogen
1E.1/2017 Ordnungsmassnahmen I. Abteilung 10.9.2017 Hauptverhandlung angesetzt


Erledigte Verfahren
Akte Fallgruppe Eingang Erledigt mit
Abteilung Erledigung
1E.1/2016 Ordnungsmassnahmen 20.8.2016 Einstellungsbeschluss
I. Abteilung 28.6.2017
SR.3.2 Stimmrecht 30.9.2014 Einstellungsbeschluss
I. Abteilung 28.6.2017
AE.2.2 Amtsenthebung 11.7.2013 Publikationsantrag
I. Abteilung 7.1.2015
PM.3.1 Provisorische Massnahme, Persönlichkeitsverletzung, Datenschutzverletzung, Eigentumsstörung 6.2.2014 Rückzug
I. Abteilung 12.2.2014
AE.2.3 Amtsenthebung 20.7.2013 Rückzug
I. Abteilung 22.11.2013
PV.2.4 Persönlichkeitsverletzung 11.9.2013 Rückzug
I. Abteilung 20.9.2013
SR.2.1 Stimmrecht 10.1.2013 Rückzug
I. Abteilung 17.1.2013
SR.1.1 Stimmrecht 10.4.2012 Urteil
I. Abteilung 20.9.2012